Stowarzyszenie Pomocy Szkole Krzesimów

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie

STATUT
Preambuła

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie jest ruchem społecznym powstałym z inicjatywy Rodziców  i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krzesimowie. Celem stowarzyszenia jest praca dla dobra dzieci i młodzieży poprzez wspieranie rodziców, nauczycieli, lokalnych organizacji i instytucji w ich działaniach edukacyjnych i wychowawczych oraz praca na rzecz  ekorozwoju Krzesimowa i pobliskich wsi.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1.

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie  zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104), ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz  innych przepisów obowiązującego prawa. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Pomocy Szkole w Krzesimowie”.

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krzesimowie. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną lub okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywnej pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na cele statutowe i nie może podlegać podziałowi między członków stowarzyszenia.

§ 7.

1. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, samorządami w celu realizacji zadań statutowych, w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2.
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 8.

Celem Stowarzyszenia m.in. jest:

 • Wspieranie  wszelkiej  społecznej aktywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.

 • Podnoszenie poziomu kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 • Działania na rzecz zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, edukacyjnych  i materialnych dzieci i młodzieży zaniedbywanych wychowawczo, z rodzin znajdujących się   w  trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.

 • Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

 • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

 • Ochrona i promocja zdrowia.

 • Działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

 • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

 • Wspieranie , aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej w tym dzieci i młodzieży.

 • Rozwijanie i wspieranie aktywności osób nieczynnych zawodowo, głównie seniorów.

 • Przeciwdziałanie nierównościom społecznym, bezradności i wykluczeniu społecznemu.

 • Rozwijanie przedsiębiorczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.

 • Rozwijanie  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 • Działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i  zachowania dziedzictwa kulturowego.

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnych i narodowych.

 • Działanie na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 • Praca na rzecz ekorozwoju wsi.

 • Ochrona zwierząt.

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 • Działalność charytatywna, wspieranie akcji humanitarnych.

 • Promocja i organizacja wolontariatu.

 • Współpraca międzynarodowa. Uczestnictwo w integracji europejskiej.

 • Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną, wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną  oraz realizację innych zadań statutowych z dostępnych funduszy pomocowych.

§9

  Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez:
1. Wspieranie procesu dydaktycznego szkoły:
    a)organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych;
    b)organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla dzieci wymagających szczególnej pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
    c) pomoc w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi.
2. Poprawę bazy dydaktycznej i materialnej szkoły poprzez pozyskiwanie funduszy na:
    a)remonty i modernizację szkoły, w tym na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę środowiskową, przedszkole lub punkt przedszkolny, bibliotekę  szkolną, budowę sali sportowej;
     b)rozbudowę zaplecza sportowego, tworzenie boisk;
     c)zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów i potrzebnego sprzętu;
     d)wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej;
     e)organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych;
     f)organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i specjalistycznych dla dzieci wymagających szczególnej troski.
3. Podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, edukacyjnych i materialnych dzieci i młodzieży zaniedbywanej wychowawczo, z rodzin            znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej:
   a)prowadzenie świetlicy środowiskowej opiekuńczo
wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
   b)organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych: wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów z trudnościami szkolnymi;
   c)organizowanie wsparcia materialnego;
   d)organizacja zajęć kulturalno -oświatowych i rekreacyjnych;
   e)organizowanie lub dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczej nad dzieckiem:
   a)prowadzenie przedszkola lub punktu przedszkolnego;
5. Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej i poprawy życia na wsi:
   a)wspieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
   b)prowadzenie działalności kulturalnej,  w tym działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i kultury;
   c)organizacja różnych form kształcenia (kursy, szkolenia, doradztwo, warsztaty, zajęcia artystyczne itp.) dzieci, młodzieży i osób dorosłych;  
   d)wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
   e)prowadzenie klubu wielopokoleniowego - aktywizacja seniorów i wolontariuszy do pracy na rzecz lokalnej społeczności, w tym dzieci ze świetlicy środowiskowej;
   f)wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz              seniorzy.
    g)organizacja wspólnych akcji charytatywnych: festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
    h)prowadzenie imprez, spotkań wyjazdów, integrujących członków Stowarzyszenia i środowisko lokalne.
 6. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
     a)organizowanie lub wspieranie programów edukacyjnych i imprez środowiskowych promujących zdrowy styl życia;
     b)uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
     c)prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych Klubów
Fair Play.  
  7. Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie przedsięwzięć  na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt:
     a)organizacja akcji, konkursów, spotkań i imprez ekologicznych promujących ochronę przyrody i środowiska naturalnego;
     b)organizacja akcji na rzecz ochrony praw zwierząt
     c)organizacja akcji na rzecz pomocy dla „Schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Krzesimowie;
     d)wspomaganie rozwoju turystyki i agroturystyki;
   8. Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego: np. rewaloryzacja zespołów dworsko - parkowych, tworzenie         muzeów regionalnych.
   9. Wspomaganie działań mających na celu upowszechnianie sportu, rekreacji oraz różnych form aktywnego wypoczynku:
     a)Inicjowanie, pomoc w organizacji i prowadzeniu dziecięcych i młodzieżowych drużyn sportowych, w tym drużyn prowadzonych przez UKS;
     b)organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży.
  10. Wspomaganie działań na rzecz integracji Europejskiej:
     a)wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej  i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
     b)organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków                   finansowych na realizację celów tych Partnerstw.
   11. Gromadzenie środków finansowych, w celu realizacji zadań statutowych, poprzez: działalność charytatywną, dotacje, granty, darowizny, odpisy, spadki, składki                       członkowskie, zbiórki publiczne, organizacja koncertów dobroczynnych, festynów, kiermaszów.
    12. Organizacja lub udział w wyjazdach szkoleniowych do innych krajów w celu wymiany doświadczeń i poznawaniu dorobku kulturalnego innych państw.
    13. Prowadzenie działalności wydawniczej, przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych o Krzesimowie i regionie oraz materiałów promujących              działalność Stowarzyszenia.Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§12

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona na terenie Gminy Mełgiew, która ukończyła 16 lat oraz rodzic dziecka uczęszczającego      do szkoły;
2.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,      rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§13

1.  Członek zwyczajny ma prawo do:
1)  czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat;
2)  zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia                                 o skreśleniu z listy członków.
2.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1)  aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3)  regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§14

1.  Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2.  Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt 2) i 3).

§15

1.  Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2.  Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust. 2 pkt 3).

§16

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2)  śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3)  skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4)  wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.  Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3.  W przypadku określonym w §16, ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4.  Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
1)  Walne Zebranie Członków,
2)  Zarząd,
3)  Komisja Rewizyjna.

§18

1.  Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia powoływany jest na czas nieokreślony, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów      przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2.  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby      uprawnionych członków (kworum).
3.  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych     członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków
§20

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)  z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§21

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3.  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.  Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
5.  Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
6.  Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)  Zarząd,
2)  Komisja Rewizyjna,
3)  1/3 członków Stowarzyszenia.

§22

1.  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)  uchwalenie statutu i jego zmian,
2)  uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3)  wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7)  podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§24

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1)  z własnej inicjatywy,
2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd
§25

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2.  Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej 5 członków Zarządu. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona co najmniej:
wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka Zarządu.
3.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. W przypadku zakończenia kadencji Zarządu może on sprawować swoją funkcję do momentu zwołania Walnego Zebrania i wyboru nowego Zarządu.
5.  Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
6.  Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego kierownika.

§26

1.  Do zakresu działania Zarządu należy:
1)  realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków ,
2)  ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5)  podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9)  uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
   10)   reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i  działanie w jego imieniu,
   11)   rozwiązywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
12) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
13) prowadzenie spraw niezarezerwowanych dla innych organów.


Komisja Rewizyjna

§27

1.  Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.  Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego i sekretarza.

§28

1.  Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1)  nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)  kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)  prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,                        a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)  zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd                     w terminie ustalonym statutem,
5)  składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§30

1.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§32

1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia m. in. są:
1)  składki członkowskie,
2)  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3)  wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia), dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
4)  dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,  konkursy, zlecenia usług,
5)  dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
6)   inne źródła.
2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§33

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                                         w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo                  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

2)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§34

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub podpis dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35

1.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 18.10.2014r.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego