dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła Podstawowa w Krzesimowie
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Aktualności ˇ ˇ Stowarzyszenie Pomocy Szkole ˇ Dokumenty szkolne ˇ Galeria ˇ Obiady ˇ PROJEKT
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Aktualności
Nasza miejscowość
Krzesimowskie Wzgórze
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Szkoła
Informacje o szkole
Nasz patron
Dokumenty szkolne
Egzamin ósmoklasisty
Konkursy przedmiotowe
Plan lekcji
Godziny dostępności
Dyżur psychologa i pedagoga
Dni wolne
Doradztwo zawodowe
Kontakt
Kadra
Nasze klasy
Organizacje uczniowskie
Prawa i obowiązki uczniów
Samorząd Uczniowski
SZKOLNE KOŁO LOP
MCEE
MCEE
Po lekcjach
Basen
Archiwum zajeć

Biblioteka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Sześciolatki'

Sześciolatki'

Sześciolatki'

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Prawa i obowiązki ucznia
Prawa i obowiązki ucznia

§49.1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (pozbawiony wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy: biała koszula/bluzka, czarne/granatowe spodnie/spódnica.
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
§50.1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujących uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły;
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;
3. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

§52.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności;
3) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;
4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
5) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
6) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
10) dbania o piękno mowy ojczystej;
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanowania poglądów i przekonań innych,
d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
e) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu;
13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów(nie używanie: tytoniu, alkoholu, e-papierosów, narkotyków ani innych środków odurzających itp.);
14) zachowywania czystego i schludnego wyglądu;
15) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia;
16) zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym).
2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Numery pomocowe

Rok

Rok
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Copyright © 2007