dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła Podstawowa w Krzesimowie
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Aktualności ˇ ˇ Stowarzyszenie Pomocy Szkole ˇ Dokumenty szkolne ˇ Galeria
 
isa, dnd.rpg.info.pl


Sześciolatki'
dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Aktualności
Nasza miejscowość
Krzesimowskie Wzgórze
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Szkoła
Informacje o szkole
Nasz patron
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Dni wolne
Kontakt
Kadra
Nasze klasy
Organizacje uczniowskie
Prawa i obowiązki uczniów
Samorząd Uczniowski
SZKOLNE KOŁO LOP
MCEE
MCEE
Po lekcjach
Basen
Archiwum zajeć

Biblioteka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Sześciolatki'

Sześciolatki'
dnd, d&d dungeons and dragons
 
Prawa i obowiązki ucznia
Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości swoich praw;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
4) poszanowania swojej godności, przekonań i własności;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczy to życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
10) nauki religii na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów;
11) uczeń ma prawo do uczestniczenia w obrzędach religijnych;
2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne.
3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
5. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
6. Uczeń ma prawo do pomocy pracowników szkoły w każdej trudnej sytuacji (osobistej, materialnej, dydaktycznej).


Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
3) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, w tym wystrzegać się nałogów;
5) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
6) brać aktywny i systematyczny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
8) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownia, świetlica, szatnia itp.);
9) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni;
10) nosić obuwie na zmianę;
11) dbać o honor i tradycje szkoły;
12) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy lub koszty zakupu zniszczonego mienia.
4. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer itp.) na terenie szkoły.
1) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane), z wyjątkiem sytuacji kiedy telefon jest wykorzystywany na lekcji jako pomoc dydaktyczna (na polecenie nauczyciela).
2) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione.
3) Nieprzestrzeganie ustaleń skutkuje odebraniem sprzętu do depozytu szkoły.
4) Telefon może odebrać rodzic/opiekun prawny.
5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do zajęć lekcyjnych oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni licząc od ostatniego dnia obecności. Po tym terminie nieobecności mogą być uznane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
9. Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń:
1) W doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,
2) zakaz farbowania włosów oraz makijażu z wyjątkiem imprez tj. zabawa andrzejkowa, bal noworoczny itp.
3) zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet.
10. Każdy uczeń powinien zaznaczać szacunek dla świąt państwowych i szkolnych poprzez nałożenie stroju galowego.
11. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;
2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Sześciolatki'
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © 2007