Stypendium
Dodane przez admin dnia Czerwiec 24 2020 22:23:27
Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów


W rozwinięciu(czytaj więcej) znajdują się informacje odnośnie składania wniosków o przyznanie stypendium.


Rozszerzona zawartość newsa
Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 lipca 2020 r. można składać wnioski
o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 26 września 2019r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Mełgiew o uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV – VIII pobierający naukę na terenie Gminy Mełgiew bez względu na miejsce zamieszkania, którzy
w danym roku szkolnym spełniają następujące kryteria:
1. warunek konieczny – uzyskali średnią ocen:
1) w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 5,3 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2) w klasach VII – VIII szkół podstawowych – co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Warunek dodatkowy – uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

O uzyskanie stypendium może ubiegać się również uczeń klasy VIII, który nie spełnia w/w warunków ale uzyskał wysoką średnią wartość procentową wyniku na egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym przez OKE w wysokości – od 90% do 100% .

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mełgiew najpóźniej do dnia 15 lipca 2020r.
Załączniki które należy dołączyć do wniosku

1. Obowiązkowe:
1) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym (świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły).
2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dodatkowe:
1) kserokopia Zaświadczenia OKE (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) kserokopia Zaświadczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursu interdyscyplinarnego lub tematycznego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim; tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, których zasady i sposób organizacji określa rozporządzenie MEN.